Pasirašytas bendradarbiavimas su Lietuvos arbitražo asociacija

Siekiant efektyvesnio bendradarbiavimo sprendžiant aktualias Lietuvos vidaus ir tarptautinėse statybų projektavimo rinkose kylančias organizacines-teisines problemaspasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos arbitražo asociacija.

Šios sutarties pagrindu esant poreikiui, bendromis pastangomis pasižadama rengti ir teikti kompetentingoms institucijoms įteisinimui (tvirtinimui) įstatymų ir kitų norminių aktų pataisų projektus, užtikrinančius projektavimo rinkose veikiantiems ūkio subjektams lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais pagrįstas veiklos sąlygas.Bendromis pastangomis siekti, kad užsakovų (perkančiųjų organizacijų) pasiūlymo raštuose keliami projektavimo įmonėms reikalavimai būtų grindžiami ne tik įstatyminiais (LR CK 1.5 str., LR CPK 3 str.) protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, bet ir ilgalaikės praktikos patvirtintų tarptautinių standartų nuostatomis, kad statybos projektavimo ir vykdymo sutarties (rangos kontrakto ar kt.) turinys atitiktų FIDIC ir kitų pavyzdinių statybos sutarčių, užtikrinančių sandorių šioje verslo srityje aiškumą ir skaidrumą, sąlygas ir reikalavimus. Bendromis pastangomis tobulinti ir pritaikyti statybų verslo sąlygoms Lietuvoje FIDIC pavyzdiniuose dokumentuose nustatytą pretenzijų tenkinimo ir statybų verslo ginčų sprendimo mechanizmą, siekiant užtikrinti saveiką ir nesutarimo šalinimo funkcijų (kompetencijos) darnu pereinamumą iš užsakovo paskirtam inžinieriui suteiktų įgaliojimų į Ginčų nagrinėjimo komisijos (GNK) kompetencijos ribas, o iš jos, esant reikalui, ir į Lietuvos įstatymais deleguotas arbitražo teismui ginčo išsprendimo galias.

Šios sutarties pagrindu Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos nariai įgija teisę tapti arbitrais, verslo ginčų tarpininkais (mediatoriais), ekspertais ar konsultantais, sprendžiant arbitražo teismuose statybų verslo ginčus.

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt