Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos projektavimo įmonių asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.

2. Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos teisinė forma – asociacija. Toliau šiuose įstatuose Lietuvos projektavimo įmonių asociacija vadinama Asociacija.

3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas), kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

4. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

5. Asociacijos buveinė nurodoma Juridinių asmenų registre. Asociacijos buveinė gali būti keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Informacija apie pakeistą buveinės adresą turi būti pateikiama Juridinių asmenų registrui. Už informacijos pateikimą atsakingas Asociacijos Vykdomasis direktorius.

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

6. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti. Asociacijos nariai sutarė, kad pagrindiniai Asociacijos narių interesai, bendri visiems Asociacijos nariams, yra:

6.1. kelti inžinierių ir architektų įvaizdį visuomenėje, skatinti projektavimo paslaugų kokybę;

6.2. telkti Asociacijos narių pastangas teikiant ir teisės aktais tobulinant inžinerines paslaugas, teritorijų planavimo, statinių projektų parengimo, statinio projekto ekspertizės, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinių statybos techninės priežiūros, statybinių tyrinėjimų bei su tuo susijusias konsultavimo ir kitas paslaugas;

6.3. propaguoti naujas projektavimo bei statybos darbų technologijas ir pažangią patirtį;

6.4. apibendrinti Asociacijos narių vidinę informaciją, lyginti su Lietuvos Respublikos projektavimo bei teritorijų planavimo įmonių rezultatais, juos vertinti ir teikti pasiūlymus Asociacijos narių veiklai gerinti;

6.5. atstovauti Asociacijos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo organuose bei dalyvauti ir įtakoti sprendžiant projektavimo, teritorijų planavimo problemas, rengiant šios veiklos normatyvinę bazę;

6.6. siekti, kad Asociacijos nariai galėtų konkuruoti su kitomis įmonėmis įsigyjant projektavimo ir teritorijų planavimo darbų rangą, sudarant sutartis Lietuvos Respublikos ir užsienio rinkose;

6.7. plėsti ekonominius ryšius su užsienio valstybių įmonėmis bei organizacijomis,vystyti reklamą ir skatinti komerciją;

6.8. dalyvauti šalies ir tarptautinėse parodose ir visokeriopai skatinti Asociacijos narių dalyvavimą jose;

6.9. sistemingai informuoti Asociacijos narius apie numatomus seminarus, mokymus, diskusijas, konferencijas, dalykines išvykas Lietuvoje ir užsienyje statybos projektavimo ir teisinio reguliavimo klausimais, savarankiškai organizuoti paminėtus renginius.

7. Įgyvendindama tikslus Asociacija:

7.1. prisideda prie aukštos kvalifikacijos specialistų ruošimo ir jų įgūdžių nuolatinio tobulinimo pirmaujančiose šios srities užsienio įmonėse ;

7.2. padeda kelti vadovų ir tarnautojų kvalifikaciją, vykdyti įmonių ir darbuotojų atestaciją, deleguoja savo atstovus į atitinkamas atestavimo komisijas;

7.3. kuria vieningą Asociacijos informacinę bazę;

7.4. kaupia normatyvinę, metodinę ir palyginamąją Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių medžiagą projektavimo ir teritorijų planavimo klausimais;

7.5. kaupia ir teikia Asociacijos nariams ir kitiems asmenims reikalingą teisinę, mokslinę bei kitokią informaciją;

7.6. teikia Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą bei pagal galimybes organizuoja teorinius ir praktinius seminarus, konferencijas Asociacijos veiklos srityse;

7.7. teikia Asociacijos nariams įvairias konsultacines, leidybines ir kitas paslaugas;

7.8 atstovauja Lietuvos Respublikos projektuotojus Tarptautinės konsultuojančių inžinierių federacijos (FIDIC) veikloje ir Baltijos bei Šiaurės šalių analogiškų asociacijų bendradarbiavimo priemonių formate;

7.9. organizuoja nacionalinę FIDIC arbitrų tarnybą bei FIDIC dokumentų leidybą;

7.10. bendradarbiauja su mokslo įstaigomis ir kitomis statybos sektoriaus organizacijomis tarpusavio bendradarbiavimo sutarčių rėmuose;

7.11. atstovauja ir dalyvauja statybos krypties asociacijų veikloje, bendradarbiauja su kitomis statybos sektoriaus asociacijomis, įgyvendinant „Skaitmeninės statybos“ sistemas;

7.12. atstovauja ir dalyvauja statybos srities ir kitose spaudos priemonėse, taip pat televizijos ir radijo organizuojamuose debatuose išryškinant projektavimo problemas ir pasiekimus. Aktyviai supažindina visuomenę su Asociacijos idėjomis, matymu bei tikslais, plėtoja Asociacijos viešuosius ryšius, didina Asociacijos ir joje dalyvaujančių projektavimo įmonių žinomumą;

7.13. atstovauja Asociacijos narius, gina jų teises bei interesus;

7.14. Vykdo šią veiklą:

7.14.1. leidybinė veikla;

7.14.2. teisinė ir apskaitos veikla;

7.14.3. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla;

7.14.4. konsultacinė verslo ir valdymo veikla;

7.14.5. architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė;

7.14.6. inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;

7.14.7. reklama ir rinkos tyrimas;

7.14.8. specializuota projektavimo veikla;

7.14.9. vertimo raštu ir žodžiu veikla;

7.14.2. posėdžių ir verslo renginių organizavimas;

7.14.3. kitų niekur nepriskirta narystės organizacijų veikla.

III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR ŠALINIMO TVARKA. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ, NARIŲ MOKESČIŲ IR TIKSLINIŲ ĮNAŠŲ DYDIS BEI JŲ NUSTATYMO TVARKA

8. Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys - Garbės nariai. Minimalus asociacijos narių skaičius yra trys. Asociacijos nariai gali turėti vieną iš keturių statusų:

8.1 tikrasis narys – juridinis asmuo, pripažįstantis FIDIC Etikos kodeksą, finansiškai nepriklausomas, teikiantis inžinerines paslaugas, vykdantis teritorijų planavimo, statinių projektų parengimo ir su tuo susijusius konsultavimo darbus, statybos techninės priežiūros ir kitus darbus, turintis kvalifikuotus šios srities specialistus;

8.2 narys-rėmėjas – juridinis asmuo besidomintis ar vykdantis inžinerinę veiklą, teritorijų planavimo, statinių projektų parengimo, statybos techninės priežiūros ir kita su inžinerija susijusia veikla;

8.3 narys-partneris – mokslo ir švietimo organizacijos, savivaldybės, valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos, besidominčios inžinerine veikla, teritorijų planavimo, statinių projektų parengimo ir su tuo susijusia veikla;

8.4. Garbės narys - Visuotiniame susirinkime išrinktas Asociacijai ir statybos sektoriui ypatingai nusipelnęs fizinis asmuo. Garbės nariai gali būti kviečiami dalyvauti Asociacijos organizuojamuose renginiuose, rengti Asociacijos dokumentus visuomeniniais pagrindais ar tikslinio apmokėjimo pagrindu. Garbės nariai narystės mokesčio nemoka.

9. Asociacijos narys gali būti kelių asociacijų nariu. Kandidatai į Prezidiumo narius ir Prezidento postą deklaruoja apie dalyvavimą kitų statybos sektoriaus asociacijų valdymo organuose.

10. Asociacijos narių teisės:

10.1. Visi Asociacijos nariai, nepriklausomai nuo jų statuso, turi šias teises:

10.1.1. dalyvauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

10.1.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

10.1.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

10.1.4. naudotis Asociacijos sukaupta informacija;

10.1.5. pristatyti kitiems Asociacijos nariams savo veiklą;

10.1.6. teikti pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos plėtojimo ir gerinimo;

10.1.7. kreiptis į Asociaciją dėl turimo nario statuso pakeitimo;

10.1.8. bet kada išstoti iš Asociacijos, raštu informavus apie tai Asociaciją prieš vieną mėnesį. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

10.1.9. turėti kitas teisės aktais bei šiais įstatais nustatytas teises.

10.2. Tik tikrieji Asociacijos nariai turi teisę:

10.2.1. balsuoti priimant sprendimus Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

10.2.2. siūlyti kandidatus į Asociacijos Prezidiumo narius;

10.2.3. būti neeilinio visuotinio narių susirinkimo šaukimo iniciatoriais;

10.2.4. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei Prezidiumo nutarimus ir Vykdomojo direktorius sprendimus.

10.2.5 Asociacijos narys neturi teisės skleisti Asociacijoje sukurto produkto ne Asociacijos nariams;

11. Asociacijos narys privalo:

11.1. laikytis LR galiojančių teisės aktų, FIDIC Etikos kodekso, šių Asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo, Prezidiumo nutarimų bei Vykdomojo direktoriaus teisėtų sprendimų;

11.2. Asociacijos nustatyta tvarka mokėti nario mokesčius;

11.3. neveikti ir neatlikti veiksmų, priešingų Asociacijos tikslams, neatskleisti Asociacijos parengtos informacijos ne Asociacijos nariams.

12. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos Prezidiumas. Asmuo, turintis priešiškų Asociacijos tikslams interesų, negali būti priimtas į Asociaciją. Asmens, parašiusio prašymą tapti Asociacijos nariu, prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pareiškimo perdavimo Asociacijos Vykdomajam direktoriui dienos. Jeigu asmuo pretenduoja tapti tikruoju nariu, kartu su prašymu jis turi pateikti informaciją, pagrindžiančią jo atitikimą tikrojo nario statusą turinčiam asmeniui keliamiems reikalavimams. Asmuo tampa Asociacijos nariu Prezidiumui priėmus sprendimą, leidžiantį jam tapti Asociacijos nariu ir sumokėjus stojamąjį įnašą. Priimtam asmeniui įteikiamas Asociacijos nario pažymėjimas, jame nurodant nario statusą, bei apie tai paskelbiama Asociacijos interneto tinklapyje.

13. Pasikeitus Asociacijos nario vykdomai veiklai ar dėl kitų priežasčių pačiam nariui pageidaujant, pakeisti turimą statusą, tokio Asociacijos nario prašymu arba kito Asociacijos nario, Asociacijos Prezidiumo ar Vykdomojo direktoriaus teikimu Asociacijos Prezidiumas priima sprendimą dėl Asociacijos nario statuso pakeitimo. Asociacijos narys, nesutinkantis su jo nario statuso pakeitimu, gali išstoti iš Asociacijos arba būti pašalintas iš Asociacijos. Iš Asociacijos narius šalina Asociacijos Prezidiumas, Asociacijos nario, Asociacijos Prezidiumo arba Vykdomojo direktoriaus teikimu, jeigu jis nevykdo 11 punkte nurodytų Asociacijos nario pareigų arba neatitinka turimo nario statuso ir nesutinka su jo pakeitimu. Nariui, kurio pašalinimo klausimas sprendžiamas, apie Prezidiumo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Nariui neatvykus į posėdį pašalinimo klausimas sprendžiamas jam nedalyvaujant, o apie priimtą sprendimą jis informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Pašalinti iš Asociacijos nariai neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą, jų sumokėti stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

Išstojusieji ir pašalinti Asociacijos nariai, bei nariai, kurių statusas pakeičiamas, privalo sugrąžinti Asociacijos nario pažymėjimus. Apie narystės pasibaigimą ar statuso pasikeitimą paskelbiama Asociacijos interneto tinklapyje.

14. Stojamasis Asociacijos nario piniginis įnašas nustatomas visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu. Šis mokestis sumokamas per 30 dienų nuo Prezidiumoie naujo nario priėmimo. Nesumokėjus nustatytu laiku stojamojo nario mokesčio, laikoma, kad būsimas Asociacijos narys neįvykdė stojimo į Asociaciją reikalavimų ir jis nėra Asociacijos nariu.

15. Asociacijos narių mokesčių dydžius nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

IV. ASOCIACIJOS ORGANŲ STRUKTŪRA

16. Asociacijos organai yra šie:

16.1. Visuotinis narių susirinkimas;

16.2. Asociacijos Prezidiumas;

16.3. Vykdomasis direktorius.

V. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

17. Visuotinis narių susirinkimas:

17.1. priima ir keičia Asociacijos įstatus;

17.2. keičia Asociacijos buveinę;

17.3. renka ir atšaukia Asociacijos Prezidiumo narius;

17.4. renka ir atšaukia Asociacijos revizorių;

17.5. nustato stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį;

17.6. tvirtina metinę Asociacijos veiklos programą bei tikslines programas;

17.7. tvirtina metinę Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatą (Asociacijos biudžetą);

17.8. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

17.9. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

17.10. priima sprendimą dėl Asociacijos Prezidento ir Prezidiumo narių atlyginimų dydžio;

17.11. priima ir kitus sprendimus, kurie nėra šiuose įstatuose priskirti kitų organų kompetencijai ir kurie nėra pagal savo esmę priskirtini valdymo organų kompetencijai.

18. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

19. Visuotinį narių susirinkimas šaukiamas nutarus Asociacijos Prezidiumui. Prezidiumas nustato susirinkimo darbotvarkę ir rengia susirinkimo sprendimų projektus bei paveda Asociacijos Vykdomajam direktoriui apie šaukiamą susirinkimą informuoti Asociacijos narius.

20. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo šaukimo iniciatoriais gali būti ne mažiau kaip 1/3 tikrųjų Asociacijos narių, Asociacijos Prezidiumas arba Vykdomasis direktorius.

21. Asociacijos Prezidiumas, gavęs neeilinio visuotinio narių susirinkimo iniciatorių prašymą, visuotinį Asociacijos narių susirinkimą privalo sušaukti ne vėliau kaip po 40 dienų nuo prašymo gavimo.

22. Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą bei jo darbotvarkę, Vykdomasis direktorius privalo visus Asociacijos narius informuoti, paskelbdamas VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai, arba elektroniniu paštu su gavimo patvirtinimu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 15 kalendorinių dienų termino, jei visi tikrieji Asociacijos nariai su tuo raštiškai sutinka

23. Papildomus klausimus į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę turi teisę siūlyti Asociacijos nariai, Prezidiumas bei Vykdomasis direktorius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo. Apie visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pakeitimus Asociacijos nariai informuojami tokiu pačiu būdu kaip ir apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą. Asociacijos nariai, Prezidiumas bei Vykdomasis direktorius bet kuriuo metu (taip pat ir visuotinio narių susirinkimo metu) turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus.

24. Asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo turi būti sudaryta galimybė susipažinti su visuotino narių susirinkimo nutarimų projektais ir turima su jais susijusia informacija. Asociacijos nariui pareikalavus, Vykdomasis direktorius ne vėliau kaip per 3 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo registruotu laišku arba elektroniniu paštu su gavimo patvirtinimu (jeigu Asociacijos narys ir Vykdomasis direktorius nesutaria kitaip) išsiųsti visuotinio narių susirinkimo nutarimų projektus ir turimą su jais susijusią informaciją.

25. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tikrųjų Asociacijos narių. Dalyvavusiais visuotiniame narių susirinkime pripažįstami ir tie tikrieji nariai, kurie, susipažinę su visuotinio narių susirinkimo nutarimų projektais, visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais pareiškė savo nuomonę raštu.

26. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi tikrieji Asociacijos nariai. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Asociacijos narius – juridinius asmenis be atskiro įgaliojimo atstovauja juridinio asmens vadovas. Kiti asmenys atstovauti Asociacijos narį visuotiniame narių susirinkime gali tik pateikę įgaliojimą. Vienas tikrasis narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos Prezidiumo nariai ir Vykdomasis direktorius, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

27. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 17.1 ir 17.9 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami Prezidiumo nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 17.1 ir 17.9 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių tikrųjų Asociacijos narių balsų. Asociacijos Prezidiumo narių rinkimo tvarka nurodyta šių įstatų 31 punkte.

28. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos Prezidiumo sprendimu turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo tikrųjų Asociacijos narių. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi būti šaukiamas ne anksčiau kaip po 5 ir ne vėliau kaip po 15 dienų po neįvykusio visuotinio narių susirinkimo. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą turi būti pranešta Asociacijos nariams šių įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip 5 dienos iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

29. Asociacijos visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotiniame narių susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio narių susirinkimo dienos raštu, pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

VI. PREZIDIUMO KOMPETENCIJA, JO NARIŲ IR PREZIDENTO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

30. Asociacijos Prezidiumas yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

31.Prezidiumą sudaro Prezidentas ir 6 nariai. Prezidentą ir 6 Prezidiumo narius 4 metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas, teisę balsuoti renkant Prezidiumo narius turi tik tikrieji Asociacijos nariai. Kiekvienas tikrasis narys gali siūlyti vieną kandidatą į Prezidiumo narius. Prezidiumo nariais gali būti išrinkti tikrųjų Asociacijos narių atstovai, renkami iš tikrųjų Asociacijos narių pasiūlytų kandidatų. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Prezidiume, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas tikrasis narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Prezidiumui vadovauja Prezidentas. Prezidentą atšaukia Visuotinis narių susirinkimas savo sprendimu. Prezidentas gali būti renkamas dvi kadencijas iš eilės.

32. Prezidiumas savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinktas naujas Prezidiumas. Prezidiumo nario kadencijų skaičius neribojamas. Prezidiumas ar jo nariai savo veiklą pradeda pasibaigus Prezidiumą ar jo narius išrinkusiam visuotiniam narių susirinkimui. Kai Asociacijos įstatai keičiami dėl Prezidiumo narių skaičiaus keitimo (didinimo), naujai išrinkti Prezidiumo nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo dėl įstatų pakeitimo priėmimas ir naujų Prezidiumo narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame narių susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

33. Prezidiumas:

33.1. rengia metinę Asociacijos veiklos programą bei tikslines programas ir pateikia jas tvirtinti visuotinam narių susirinkimui;

33.2. nagrinėja ir svarsto Vykdomojo direktoriaus pateiktą metinį Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatos projektą (Asociacijos biudžeto projektą), pateikia jį tvirtinti visuotinam narių susirinkimui;

33.3. nagrinėja ir svarsto tikslines Asociacijos vykdomas programas. Tvirtina tikslinių programų vykdymo planą ir lėšų šioms programoms vykdyti dydį bei paskirstymą. Prižiūri jų vykdymo eigą;

33.4. teikia išvadas visuotiniam narių susirinkimui dėl metinės finansinės atskaitomybės bei Asociacijos veiklos ataskaitos.

33.5. teikia pasiūlymus bei rekomendacijas visuotiniam narių susirinkimui dėl metinio nario mokesčio ir tikslinių įnašų dydžio bei mokėjimo tvarkos;

33.6. teikia visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl kitų jo kompetencijai priskirtų klausimų;

33.7. priima sprendimą dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, pritaria Vykdomojo direktoriaus pasiūlytoms filialų ir atstovybių vadovų kandidatūroms;

33.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

33.9. priima sprendimus dėl nuolatinių ir laikinų komisijų bei darbo grupių sudarymo atskiriems Asociacijos uždaviniams spręsti bei sprendimų ar dokumentų projektams ruošti;

33.10. teikia siūlymus Vykdomajam direktoriui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio narių susirinkimo sprendimams;

33.11 priima narius į Asociaciją ir šalina juos;

33.12 nustato nario mokesčių mokėjimo tvarką ir tikslinių įnašų dydį bei jų mokėjimo tvarką;

33.13. skiria ir atleidžia Vykdomąjį direktorių ir Vyriausiąjį finansininką, nustato jų atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina juos ir skiria nuobaudas;

33.14. sprendžia kitus, visuotinio narių susirinkimo sprendimuose Prezidiumo kompetencijai priskirtus, Asociacijos veiklos klausimus.

34. Prezidiumas turi teisę prašyti Vykdomąjį direktorių pateikti su Asociacijos veikla susijusius dokumentus, o Vykdomasis direktorius privalo šiuos dokumentus pateikti Prezidiumui.

35. Prezidiumo nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Prezidiumo narys savo valią –„ už“ ar „prieš“ balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs - gali pranešti balsuodamas raštu. Prezidiumas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Prezidiumo narių. Iš anksto balsavę Prezidiumo nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Prezidiumo sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas. Prezidiumo darbo tvarką nustato Prezidiumo priimtas jo darbo reglamentas.

36. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą Prezidiumą arba pavienius jo narius nesibaigus Prezidiumo kadencijai.

37. Prezidiumo narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu pranešęs Vykdomajam direktoriui.

VII. VYKDOMOJO DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA, JO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

38. Vykdomasis direktorius yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Vykdomąjį direktorių skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Asociacijos Prezidiumas. Vykdomasis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.

39. Vykdomuoju direktoriumi turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis. Vykdomuoju direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Darbo sutartį su Vykdomuoju direktoriumi pasirašo Prezidentas arba kitas įgaliotas Prezidiumo narys. Prezidiumui priėmus sprendimą atšaukti Vykdomąjį direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Vykdomojo direktoriaus ir Asociacijos nagrinėjami teisme.

40. Vykdomasis direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio narių susirinkimo bei Prezidiumo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

41. Vykdomasis direktorius organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus (išskyrus vyriausiąjį finansininką), sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Vykdomojo direktorius pavaduotojus, filialų ir atstovybių vadovus, priima į darbą ir atleidžia Vykdomasis direktorius Prezidiumui pritarus.

42. Vykdomasis direktorius veikia Asociacijos vardu ir turi teisę sudaryti sandorius, susijusius su Asociacijos veikla.

43. Vykdomasis direktorius atsako už:

43.1. finansinės atskaitomybės sudarymą bei Asociacijos veiklos ataskaitos rengimą;

43.2. visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;

43.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

43.4. pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

43.5.Asociacijos veiklos organizavimą;

43.6. Asociacijos narių apskaitą;

43.7. kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Vykdomojo direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.


VIII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

44. Asociacijos veiklos kontrolę bei priežiūrą atlieka Prezidiumas šių įstatų nustatytos kompetencijos ribose.

45. Lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę atlieka auditorius. Auditorius privalo periodiškai tikrinti Asociacijos administracijos ūkinę – finansinę veiklą. Tai turi atlikti auditorius, kurį renka visuotinis narių susirinkimas vienų metų laikotarpiui rotacijos principu iš Asociacijos narių kompetentingų specialistų arba parenkama auditoriaus paslaugas teikianti įmonė. Auditoriumi negali būti Asociacijos Prezidiumo narys bei Asociacijos darbuotojas.

46. Auditorius kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Jis privalo:

46.1. tikrinti Asociacijos metų ūkinę - finansinę atskaitomybę ir kitus ūkinės – finansinės veiklos dokumentus;

46.2. visuotinio narių susirinkimo ar Prezidiumo pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

46.3. artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba Prezidiumo posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

46.4. visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

47. Vykdantysis direktorius privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

48. Auditorius įstatymų numatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

49. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

50. Auditorius Asociacijos finansinę ir ūkinę veiklą tikrina ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

IX. ASOCIACIJOS PAJAMOS

51. Asociacijos pajamų šaltiniai:

51.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tikslinės įmokos;

51.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

51.3. iš ūkinės komercinės veiklos gautos pajamos;

51.4. fizinių ir juridinių asmenų suteikta parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

51.5. palikimai pagal testamentą tenkantys Asociacijai;

51.6. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

51.7. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

51.8. kitos teisėtai gautos lėšos.

52. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

53. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydžiai, narių metinis mokestis bei tiksliniai įnašaai ir jo mokėjimo tvarka nustatomi visuotiniame narių susirinkime Prezidiumo teikimu ir remiantis metiniu Asociacijos biudžetu. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas gali įgalioti Prezidiumą nustatyti tikslinių įnašų dydį ir mokėjimo tvarką

54. Nariui raštu pareikalavus (reikalavimas Asociacijai įteikiamas Asociacijos buveinėje Asociacijos darbo valandomis arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui ar jo atstovui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, revizoriaus išvadų, visuotinių narių susirinkimų protokolų, Prezidiumo pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams narių susirinkimams, narių sąrašų, Prezidiumo narių sąrašų, Prezidiumo posėdžių bei kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

55. Reikalavimą pateikusiam nariui sudaroma galimybė Asociacijos buveinėje Asociacijos darbo valandomis susipažinti su 54 punkte nurodytais dokumentais ir (ar) įteikti šių dokumentų kopijas. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

XI. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

56. Asociacija gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

57. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Prezidiumas. Filialai ir atstovybės veikia pagal Prezidiumo patvirtintus nuostatus.

58. Filialui ar atstovybėms vadovauja filialo ar atstovybės vadovas – direktorius. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Vykdomasis direktorius, gavęs Prezidiumo pritarimą.

XII. INFORMACIJOS SKELBIMO TVARKA

59. Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą bei jo darbotvarkę, Vykdomasis direktorius privalo informuoti visus Asociacijos narius paskelbdamas VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai arba elektroniniu paštu su gavimo patvirtinimu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Kita informacija ir pranešimai Asociacijos nariams siunčiami paštu ir/arba elektroniniu paštu, ir/arba skelbiami Asociacijos interneto tinklapyje www.lacc.lt.

60. Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir kitais įstatymuose nustatytais atvejais, kai Asociacijos informacija turi būti skelbiama viešai, informacija skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

61. Asociacijos įstatus keičia visuotinis narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių balsų. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

Ši įstatų redakcija yra patvirtinta Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2014 m..birželio mėn. 26 d.

Įstatai pasirašyti Vilniuje du tūkstančiai keturioliktųjų metų birželio mėn. 27.dieną.Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt