Socialinių partnerių penktadienis

LR aplinkos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvavo ir Asociacija, pateikė pasiūlymą peržiūrėti statinio rekonstravimo sąvoką ir (ar) su ja sietiną poįstatyminį teisinį reguliavimą, aiškiau apibrėžiant atskirtį tarp rekonstravimo ir naujos statybos, įvardinant pertvarkomos statinio dalies proporcijas ar įvedant kitus konkretesnius atskirties kriterijus. Tai bus aptariama 2022 m. rugpjūčio 19 d. 9.00 val. per TEAMS. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWUzZmMwYjItMjA5M...

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt