Nario stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka

PATVIRTINTA

Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos

Visuotinio narių susirinkimo

2015 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. VN-E-1LIETUVOS PROJEKTAVIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJOS NARIO STOJAMOJO ĮNAŠO IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA1.Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos (toliau– Asociacija) stojamojoįnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka (toliau –Tvarka) nustato Asociacijos stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkąir terminu

2. Asociacijos stojamasis įnašas yra 500 Eur. ir sumokamas per 30 kalendorinių dienų nuo naujojo nario priėmimo dienos.

3. Asociacijos nariai praėjusių metų bendras darbų apimtis, einamųjų metų mokesčiui nustatyti, pateikia Asociacijos vykdomajam direktoriui iki einamųjų metų sausio 31 d. Nepateikus duomenų iki nurodytos datos I ketvirčio nario mokestis nustatomas pagal paskutinius pateiktus bendrųjų darbų apimties duomenis. Pateikus duomenis, nario mokestis perskaičiuojamas likusiems ketvirčiams. Asociacijos nariai praėjusių metų bendras darbų apimtis privalo pateikti Asociacijos vykdomajam direktoriui iki einamųjų metų kovo 31 d. Asociacijos nariai, nurodyti Asociacijos įstatų 8.4 punkte, yra atleidžiami nuo stojamojo įnašo ir Asociacijos nario mokesčio mokėjimo.

4. Asociacijos metinių narystės įmokų dydžiai apskaičiuojami pagal šią lentelę:

Įmonių grupė

Metinės darbų apimtys, tūkst. Eur.

Metinis mokesčių dydis, Eur.

> 5 500,01

2 800

2 800,01 – 5 500

2 500

1 500,01 – 2 800

2 200

1200,01 - 1500

1 800

800,01 - 1200

1 600

500,01 – 800

1 400

300,01 - 500

1 200

150,01 - 300

800

< 150

600

5. Metinis asociacijos mokestis mokamas vieną kartą per metus, sumokant metinį mokestį pirmąjį metų ketvirtį, arba ketvirčiais, sumokant prieš einamąjį metų ketvirtį. Apie pasirinktą mokėjimo būdą įmonė praneša Asociacijos vykdomajam direktoriui iki einamųjų metų sausio 31 d.

6. Jeigu narys priimamas į Asociaciją prasidėjus metams, metinis nario mokestis tais metais skaičiuojamas proporcingai už likusius metų mėnesius.

7. Juridinis asmuo pageidaujantis tapti Asociacijos nariu:

7.1. Teikia prašymą Asociacijos vykdomajam direktoriui su užpildytais stojimo dokumentais;

7.2. Prašymas svarstomas artimiausiame Asociacijos prezidiumo posėdyje.

8. Asociacijos nariai priimami Asociacijos prezidiumo sprendimu, remiantis Įstatų 33.11 papunkčiu.

9. Asociacijos narių teises ir pareigas reglamentuoja Įstatų III skyrius.

10. Asociacijos narių sąrašas yra viešas ir skelbiamas Asociacijos interneto tinklalapyje.

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt